เวลาทำการและรับจอง

โปรแกรมนำเที่ยวและราคา

สำรองนำเที่ยวเป็นคณะ

เปิดทำการทุกวัน 8.00 – 17.00 น. (เข้าชมฟรี)

โปรแกรม A

ราคา 80 บาท

โปรแกรม B

ราคา 130 บาท

*** เงื่อนไข