ศูนย์ผึ้งบำบัด

BIGBEE CLINIC

บิ๊กบีฟาร์ม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเกษตรทางด้านการเลี้ยงผึ้งและการพัฒนาการผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มการนำศาสตร์การบำบัดโรคด้วยผึ้งเข้ามาในเมืองไทยเป็นแห่งแรกซึ่งทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านผึ้งบำบัดให้ได้รับความนิยมในเมืองไทย 

เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้มีทางเลือกอีกทางในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราคาที่เหมาะสม

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ศาสตร์การบำบัดโรคด้วยผึ้งจะเเพร่หลายในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 

ทางบริษัท บิ๊กบี ฟาร์ม จึงมีความริเริ่มจัดตั้ง ศูนย์การแพทย์ทางเลือก บิ๊กบี สหคลินิก ขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553

และได้ให้บริการด้าน ผึ้งบำบัด แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน